adeotz

Để định nghĩa của adeotz, vui lòng truy cập ở đây.