adeor

Để định nghĩa của adeor, vui lòng truy cập ở đây.