adentt

Để định nghĩa của adentt, vui lòng truy cập ở đây.