adelor

Để định nghĩa của adelor, vui lòng truy cập ở đây.