adellu

Để định nghĩa của adellu, vui lòng truy cập ở đây.