adeils

Để định nghĩa của adeils, vui lòng truy cập ở đây.