adehlt

Để định nghĩa của adehlt, vui lòng truy cập ở đây.