adeglo

Để định nghĩa của adeglo, vui lòng truy cập ở đây.