adefry

Để định nghĩa của adefry, vui lòng truy cập ở đây.