adefgn

Để định nghĩa của adefgn, vui lòng truy cập ở đây.