adeert

Để định nghĩa của adeert, vui lòng truy cập ở đây.