addens

Để định nghĩa của addens, vui lòng truy cập ở đây.