addelu

Để định nghĩa của addelu, vui lòng truy cập ở đây.