addeir

Để định nghĩa của addeir, vui lòng truy cập ở đây.