addeir

Để định nghĩa của addeir, vui lòng truy cập ở đây.


Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của addeir là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của addeir bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của addeir bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của addeir. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như addeir. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho addeir cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của addeir. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của addeir: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa addeir. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh addeir trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của addeir, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì addeir thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng addeir, từ tiếng Anh có chứa addeir, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng addeir.