addefr

Để định nghĩa của addefr, vui lòng truy cập ở đây.