acylating

Để định nghĩa của acylating, vui lòng truy cập ở đây.