acquiescences

Để định nghĩa của acquiescences, vui lòng truy cập ở đây.