aclops

Để định nghĩa của aclops, vui lòng truy cập ở đây.