acinot

Để định nghĩa của acinot, vui lòng truy cập ở đây.