acetanilides

Để định nghĩa của acetanilides, vui lòng truy cập ở đây.