aceess

Để định nghĩa của aceess, vui lòng truy cập ở đây.