acdelp

Để định nghĩa của acdelp, vui lòng truy cập ở đây.