accessorised

Để định nghĩa của accessorised, vui lòng truy cập ở đây.