acariases

Để định nghĩa của acariases, vui lòng truy cập ở đây.


Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của acariases là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của acariases bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của acariases bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của acariases. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như acariases. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho acariases cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của acariases. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của acariases: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa acariases. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh acariases trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của acariases, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì acariases thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng acariases, từ tiếng Anh có chứa acariases, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng acariases.