abosuu

Để định nghĩa của abosuu, vui lòng truy cập ở đây.