abnrtu

Để định nghĩa của abnrtu, vui lòng truy cập ở đây.