abmo

Để định nghĩa của abmo, vui lòng truy cập ở đây.