ablmor

Để định nghĩa của ablmor, vui lòng truy cập ở đây.