abirry

Để định nghĩa của abirry, vui lòng truy cập ở đây.