abimrs

Để định nghĩa của abimrs, vui lòng truy cập ở đây.