abilor

Để định nghĩa của abilor, vui lòng truy cập ở đây.