abiil

Để định nghĩa của abiil, vui lòng truy cập ở đây.