abenos

Để định nghĩa của abenos, vui lòng truy cập ở đây.