abeitw

Để định nghĩa của abeitw, vui lòng truy cập ở đây.