abeglr

Để định nghĩa của abeglr, vui lòng truy cập ở đây.