abductores

Để định nghĩa của abductores, vui lòng truy cập ở đây.