abdest

Để định nghĩa của abdest, vui lòng truy cập ở đây.