abdelr

Để định nghĩa của abdelr, vui lòng truy cập ở đây.