abdeil

Để định nghĩa của abdeil, vui lòng truy cập ở đây.