abddei

Để định nghĩa của abddei, vui lòng truy cập ở đây.