abbost

Để định nghĩa của abbost, vui lòng truy cập ở đây.