abbist

Để định nghĩa của abbist, vui lòng truy cập ở đây.