abbbel

Để định nghĩa của abbbel, vui lòng truy cập ở đây.