aalpss

Để định nghĩa của aalpss, vui lòng truy cập ở đây.