aalnpt

Để định nghĩa của aalnpt, vui lòng truy cập ở đây.