aalmst

Để định nghĩa của aalmst, vui lòng truy cập ở đây.