aallpp

Để định nghĩa của aallpp, vui lòng truy cập ở đây.