aaklms

Để định nghĩa của aaklms, vui lòng truy cập ở đây.