aainop

Để định nghĩa của aainop, vui lòng truy cập ở đây.