aahlms

Để định nghĩa của aahlms, vui lòng truy cập ở đây.